درباره دکتر....

دکتر زهره ابوطالبی متخصص زنان و زایمان و جراح زیبایی بانوان در شهر اصفهان به امر طبابت اشتغال دارند.